DIŞ POLİTİKA DOSYASI /// Prof. Dr. Selçuk DUMAN : TÜRKİYE-HİNDİS TAN İLİŞKİLERİ VE KRONİK HATALARIMIZ


Prof. Dr. Selçuk DUMAN : TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ VE KRONİK HATALARIMIZ

M.Ö önceki yüzyıllardan itibaren başlayan Türk-Hint ilişkileri, M.Ö III. yüzyılda Navriye Hanedanlığının çökmesi ile Hindistan’ın batısında İskit adını taşıyan Saka Türkleri adıyla siyasal bir organizasyona dönüşmüştür.
M.S. 500 lerde ise, Orta Doğu Hunları da denilen Akhunların, Afganistan ve İran ile birlikte Hindistan’a geçtikleri görülmektedir.
7. yüzyıldan 10. yüzyılın başlarına kadar Hindistan’ı yöneten hükümdarlar, Türk ve Afganistan kabilelerine mensup ileri gelenlerden seçilmiştir. Bu dönemde Türklerin Hindistan’da derin izler bıraktığı bilinmektedir.
1001 yılından itibaren Gazneli Türk Devleti 17 Hindistan seferi gerçekleşmiştir. 963-1187 yılları arasında yaşayan Gazneliler; Sebüktegin ve Sultan Mahmut Döneminde Hindistan içlerine kadar ilerlemişlerdir. Gurlu Muhammed’in 1175’te başlattığı Hindistan seferini takiben 1192 yılında Delhi Kalesi Aybeg tarafından alınmış, 1206 yılında Kutbettin Aybeg isimli Türk komutan Kuzey Batı Hindistan’da Delhi Türk Sultanlığı’nı kurarak Hindistan’da Türk idaresini başlatmış ve 1526 yılına kadarda aralıklarla idaresini sürdürmüştür.
1290 yılından sonra ise yine bir Türk boyu olan Halaçlar(Akhunlardır) Hindistan’da iktidara sahip olmuşlar ve Babür Şah’a kadar etkilerini devam ettirmişlerdir. 1519 yılında başlayan Babür’ün Hindistan seferi sonrası1526 yılında, Hindistan’da Babür Hint Türk İmparatorluğu kurulmuş olup, Hindistan siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Türkler, miladın başlarından itibaren kurmuş oldukları devletler ile Hindistan’ın sosyal, siyasi ve dinsel katkıları olmuştur. Hindistan’da İdari yapı ve hükümet sisteminin oluşmasında Türklerin katkısı büyüktür. Türkler, Hindistan’a bir taraftan entelektüel birikimlerini getirirken diğer yandan Türkçenin Hindistan’a girmesi ile “ordu” adı verilen yeni dil yaratılmıştır. Bu neden ile Hindistan’da Türkçe ögelere rastlamak mümkündür. Ayrıca ticaret, mimari, denizcilik ve güzel sanatlar alanında Hindistan’da Türk tesirinin etkili olduğu görülmektedir.
​Türkiye-Hindistan İlişkileri ise Osmanlı Türk İmparatorluğu Döneminde Behmeni Hanedanından III. Muhammed Şah’ın(1463-1482) Fatih Sultan Mehmet’e İstanbul’un fethi dolayısı ile yazdığı tebrik yazısı ile başlamıştır. Siyasi ilişkiler ise, Cucerat Hanedanı Hükümdarı II. Muzaffer Şah, Yavuz Sultan Selim’e gönderdiği bir mektupla başlatmıştır.
Osmanlı Türk İmparatorluğu; Hindistan’da ilk konsolosluklarını 1849 yılında Kalküta ve Bombay’da açmıştır.
1857 yılında Müslümanlar ve Hindular birlikte emperyalizme karşı başlattıkları ayaklanma, İngiltere tarafından kanlı bir şekilde bastırılmış ve takiben Hindistan İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Bu duruma rağmen Hindistan’ın Osmanlı Türk İmparatorluğuna ilgisi devam etmiştir. Örneğin 1897 yılında Osmanlı Türk İmparatorluğu’nun Yunanistan’ı yenmesi üzerine Bombay’da bütün camiler aydınlatılmıştır.
1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Türk İmparatorluğu Almanya’nın liderliğindeki İttifak Devletleri içerisinde yer alırken, Hindistan İngiltere’nin işgali altında olması dolayısı ile İngiltere’nin liderlik ettiği İtilaf Devletleri Bloğu içerisinde görülmektedir.
Birinci dünya savaşı döneminde Osmanlı Türk İmparatorluğu ile Hindistan ilişkileri iki zeminde ele alınabilir: Birincisi, İttihad-ı İslam ve Cihad-ı Ekber etrafında şekillenen Hindistan Müslümanlarını İngiltere’ye karşı ayaklandırmak amacıyla İslami propaganda. İkincisi, bütün Hint halkına yönelik yapılan antiemperyalist propaganda.
Ancak Osmanlı Türk İmparatorluğunun her iki yaklaşımının da Hindistan üzerinde bir etkisi görülmemiştir. Çünkü Birinci Dünya savaşı sırasında Ağa Han, Türkiye’nin savaşa ne İslamiyet’i korumak için nede bağımsızlığını korumak adına girmediğini, Osmanlı Devleti ve benzeri güçlerin Almanya’nın saldırgan ve emperyalist stratejileri uğruna kullanıldığını, bu nedenle Hindistan Müslümanlarının devletin yanında olacağına vurgu yapmıştır.
Hindistan Birinci Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Türk İmparatorluğu’nun yanında yer almazken, Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı başlayan Türk Milli Mücadelesi boyunca maddi ve manevi anlamda Türkiye’nin yanında yer almıştır.
Seçilmiş birkaç örnek vereyim.
Hindistan halkı tarafından 20 Ocak 1919 tarihinde Tımes gazetesine gönderilen mektupta, Hindistan Milli Kongresi’nin Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve ayrıştırılmaması üzerinde durduğu belirtilmiştir.
22 Mart 1919 tarihinde Daily Telgraph Gazetesi’nde, İngiltere’de bulunan Hintli Müslüman liderlerin İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na sundukları muhtırada, Türkiye’nin taksimine karşı çıkmış ve Türkiye’nin itibarının korunması üzerinde durmuştur.
7 Ocak 1920 tarihinde Seyyid Emir Ali Tımes Gazetesinde bir yazı yayımlayarak İstanbul’un Türklerin elinde kalması gerektiği ve bunun Avrupa içinde bir sınav olacağını ifade etmiştir.
2 Mart 1920 tarihinde Muhammed Ali İngiliz yetkili Fisher ile yaptığı görüşmede, Osmanlı hassasiyetleri dile getirilmiştir.
19 Nisan 1920 Delhi konferansı desteği ortaya çıkmış ve 28 Mayıs 1920 Bombay, Sind, Cownpore, eyalet hilafet komitesi başkanları Türkler ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiler.
Eylül 1920 tarihinde toplanan konferansta, Türk barışı ve Pencap zulümleri konusunda tatmin edilmedikleri takdirde, İngiltere ile hiçbir şekilde işbirliği yapmama kararı alınır.
19 Kasım 1920 tarihinde Milletler Cemiyetinde Ağahan ve Emir Ali’nin içinde bulunduğu 23 kişi Sevr antlaşmasının düzeltilmesini istediler.
Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan modern laik devlet fikri Hindistan’ı etkilemiştir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün dinamik şahsiyeti Hint Müslümanlarının fikirlerine ışık tutmuştur.
30 Ağustos 1922 tarihinde Muhammet İkbal, Başkomutanlık Meydan Muharebesi dolayısı ile yazdığı şiirinde zaferi alkışlamıştır. Diğer yandan Hindistan Müslümanlarının milli mücadeleye yaklaşık 750 bin lira yardım yaptığı ifade edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923 yılında kurulduktan sonra Hindistan’ın emperyalizme karşı mücadele ederek Türk Ulus Devleti’nin kuran Atatürk’e karşı ilgi ve sevgisi hep var olmuştur.
Örneğin 26 Aralık 1930 tarihinde Bombay Chronicle Gazetesinde Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Halide Edip’le ilgili bir makale yayınlanmıştır. Bu makalede Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Halide Edip’n Türk tipinin birer örnekleri olduğu üzerinde durulmuş, nitelikleri olarak mütevazı, nazik, barışçı, merhametli, hata yapmamak için nefsine hakim olan, galeyana gelince sert, bükülmez, cesaret mucizeleri yaratmaya muktedir ve akıllara hayret verecek derecede gözü pek olan bir asker şeklinde tanımlamıştır.
Mustafa Kemal’i Türk askerlerine örnek olarak Gelibolu’da Türk askerinin önünde kulağının dibinde mermiler vızıldar ve yanı başında obüsler patlarken, sakin bir şekilde sigarasını içtiğini, cesaretli, sükûnetli, kararını verirken sarsılmaz ve metanetli, kendi nazarında kendisini başkalarını sevmek ve onlara hizmet etmek için yaratılmış olduğunu gören kısaca dünyanın kendisi için yaratıldığını sanan bir kişi olarak tanımlanmıştır.
İkinci dünya Savaşının genelde Avrupa ve özelde ise İngiltere için ekonomik, siyasi ve askeri anlamda ciddi kayıplara neden olmasının da etkisi ile Hindistan 1947 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanmış ve 26 Ocak 1950 tarihinde ilan ettiği Anayasa ile bugünkü Hindistan Cumhuriyeti’ne dönüşmüş ancak İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir üyesi olarak kalmaya devam etmiştir.
Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasını takiben 2 Mart 1948 tarihinde Hindistan Hükümeti Dewan Chaman Lall’i Türkiye’deki ilk Hindistan elçisi olarak atamış, Türkiye’de Hindistan Büyükelçiliği’ni 8 Temmuz 1948 tarihinde faaliyete geçirmiştir.
Ancak Türkiye’nin bu dönemde Batı Bloğu(NATO) içerisinde yer alması, Hindistan’ın ise emperyalizmden çok çeken bir ülke olarak Bağlantısızlar Grubu içerisinde bulunması ve Türkiye’nin Pakistan ile olan yakın ilişkisi dolayısı ikili ilişkiler iki ülkenin bağımsız inisiyatifi ile gelişmediği için istenilen seviyeye ulaşmamıştır.
Diğer yandan 18-24 Nisan 1955 tarihinde ise Endonezya’nın Bandung şehrinde Bağlantısızlar Grubu toplantısı yapılmış ve bu toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu katılarak bir konuşma yapmıştır. Burada yaptığı konuşmada, batı ve NATO ‘yu destekler ifadeler kullanırken, Hindistan Başbakanı Nehru bu konuşmaya karşılık Türkiye ve NATO aleyhinde bir konuşma yapmış, hatta NATO’yu sömürgecilikle suçlamıştır. Bu olay iki ülke arasındaki ilişkilerin 1958 yılına kadar gelişmemesinde etkili olmuştur.
Türkiye 1958 yılında ABD ile yaşadığı sorunlar nedeniyle alternatif politikalar üretme zorunluluğu duymuş ve Türkiye Başbakanı Adnan Menderes 1 Mayıs 1958 tarihinde Hindistan’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında Hindistan Cumhurbaşkanı ve Hindistan Başbakanı ile görüşen Menderes çok yakın bir ilgi görmüştür. Hatta Hindistan Başbakanı Nehru, Başbakan Menderes’i havaalanına kadar uğurlamıştır.
Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve çeşitlendirilmesi için bir adım olmuş ve Hindistan Başbakanı Nehru’da 20 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
Ayrıca 1965 yılında Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zakir Hüseyin Türkiye’yi ziyaret ederek diplomatik ilişkilerin gelişmesi için girişimlerde bulunmuştur. Diğer yandan 1966 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkiye-Hindistan Dostluk Grubu kurulmuştur.
Türkiye-Hindistan ilişkilerinin bu olumlu süreci 1969 yılında Fas’ın Başkenti Rabat’ta gerçekleştirilen İslam Konferansında yaşanan olaylar nedeniyle ciddi anlamda yara almıştır. Şöyle ki bu konferansa katılmak isteyen Hindistan, Pakistan’ın muhalefeti ve etkisi ile Türkiye ve Ürdün dışişleri bakanlarının vermiş oldukları bir önerge ile Hindistan’ın bu konferansta yer almaması istenmiştir. Bu gelişme iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir süre donmasına neden olmuştur.
Türkiye’de 1983 yılında iktidara gelen Başbakan Turgut Özal çok yönlü bir dış politika yürütmek adına 1986 yılında Hindistan’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden hareketlendiğini görmekteyiz. 27 Mart 1986 tarihinde ise Türkiye Büyük millet Meclisi’nde yeniden Türkiye-Hindistan Dostluk Grubu oluşturulmuştur.
Şubat 1989 tarihinde Hindistan’a Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Türk Dışişleri bakanı Mesut Yılmaz birlikte bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.
Bu ziyarete karşılık 1993 yılında Hindistan Cumhurbaşkanı Dr. Shankar Dayal Sharma, Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında konuk Cumhurbaşkanının Atatürk’ü övücü sözleri dikkat çekmiştir. 1995 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Hindistan’ı ziyareti ile iki ülke ilişkileri daha da gelişmiştir.
Türkiye ve Hindistan emperyalist saldırılardan ve radikal devlet dışı örgütlerden en çok etkilenen iki ülkedir. Bu nedenle iki ülkenin ortak yanları oldukça fazladır. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinin temel noktası; demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde bağlantısız ve bağımsız bir politika geliştirmelerinden geçmektedir. Her iki ülkede devlet dışı örgütler, inanç temelli yaklaşımlar ve diğer ülkelerin etki alanından çıkarak karşılıklı çıkarlar çerçevesinde ilişkiler geliştirmeleri durumunda kazançlı çıkacaklardır.
Ancak Türkiye; Hindistan ilişkileri ile ilgili soğuk savaş dönemi alışkanlıkları dolayısı ile gerekli özeni gösterememiş ve çok iyi ilişkiler kurabileceğimiz Hindistan ile bağımlı politikalarımızın sonucu olarak gereksiz gerilimler yaşanmıştır.
Son yıllarda ise siyasal iktidarın yaklaşımının bir sonucu olarak, Türkiye’nin resmi olarak BM ve üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde, kronikleşmiş Keşmir sorunu üzerinden doğrudan Hindistan’ı suçlayıcı açıklamaları bu sorunun çözümüne katkı sunmadığı gibi çok derin tarihi bağlarımız olan Hindistan ile çok kolay kurulabilecek çok yönlü ilişkilerin kurulmasını engellemektedir.
Türkiye Modern, demokratik bir devlet olarak çıkarları üzerinden diplomatik ilişkilerini geliştirmek durumundadır.
Ayrıca Türkiye; Hindistan, Pakistan ve Afganistan konusuna din temelli değil milliyet temelli yeniden planlamaya gitmelidir.
Bu önerim bu coğrafyada Türkiye’nin daha etkin olmasını sağlayacaktır.

Prof. Dr. Selçuk DUMAN

TEKNİK TAKİP DOSYASI : CIA VE BND 120 ÜLKEYİ DİNLEDİ


Almanya’da istihbarat skandalı

  • AA

CIA VE BND 120 ÜKEYİ DİNLEDİ

Almanya ve ABD istihbarat servisleri BND ve CIA’in 100’den fazla ülkede hükümetlerin şifreli haberleşmelerini yıllarca izlediği ortaya çıktı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Alman devlet televizyonu ZDF, Washington Post ve İsviçre kanalı SRF’in BND ve CIA raporlarına dayanarak hazırladığı habere göre, iki istihbarat servisi, 1970-1993 arasında, hükümetlere kripto cihazları ve şifreleme yazılımları satan İsviçre merkezli Crypto AG adlı şirket üzerinden 100’den fazla ülkede şifreli haberleşmeleri dinledi.

Belgelere göre aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmesinin kapsamlı olarak izlendiği tahmin ediliyor. Belgelerde dinlenen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, İtalya, İspanya, eski Yugoslavya ve İrlanda’nın da adı geçiyor.

“MİNERVA/RUBİKON”

Dinleme operasyonuna CIA’in ‘Minerva’, BND’nin ise ‘Rubikon’ adını verdiği belirtiliyor.

Dünyada 120’den fazla ülkenin güvenli haberleşme için bu şirketin tekniklerini kullandığı kaydedilen haberde, Die Cyrpto International Group adlı bir şirketin 2018 yılında Cyrpto AG’nin isim haklarını aldığına işaret edildi ve bunun endişe verici olduğu değerlendirmesi yapıldı.

İsviçre Federal Konseyi ise soruşturma başlattı.

Almanya’nın eski Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Bernd Schmiedbauer, BND’nin CIA ile işbirliğini 1993’de sonlandırdığını savunsa da, 2013’te ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden’in açıkladığı belgelerde ortaya çıkan ‘dinleme skandalları’ sonrası iki ülkenin istihbarat işbirliğinin çok daha derin olduğunu ortaya koymuştu.

Belgeler, ABD, İngiltere ve Almanya gizli servislerinin hem ortaklaşa AB ülkeleri ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeyi dinleme ve izlemeye aldığını hem de aynı zamanda birbirlerini dinlediklerini kanıtlamıştı.

CRYPTO HALEN AKTİF ÇALIŞIYOR

İsveç merkezli şirket Crypto’nun ürünleri halen dünyanın dört bir yanında farklı ülkeler tarafından kullanılıyor.

EKONOMİ DOSYASI : BULUNMAZ HİNT KUMAŞI ve İNGİLİZLERİN CANİLİĞİ


BULUNMAZ HİNT KUMAŞI ve İNGİLİZLERİN CANİLİĞİ

Bu deyimin nasıl doğduğunu hiç merak ettiniz mi? Dilimizde “nadir bulunan, paha biçilmez, kıymetli” anlamında kullanılan bu deyim 18. yüzyılın ikinci yarısında Hint kumaşının bir anda piyasadan çekilmesi üzerine kalıplaşmış. Nasıl mı?

İngilizlerin Hindistan hâkimiyeti 1612’de British Eastindia Comp aracılığıyla başladı. Şirket 17. yüzyıl boyunca ülkenin önemli şehirlerinde ticarî merkezler kurdu. Demir, kömür ve diğer madenlerin işletilmesiyle birlikte çay ve pamuk üretimi açısından bölge oldukça bereketliydi.

1757’de şirket artık bir devlete dönüşmüştü. İngilizlerin düzenli ordularının karşılarında küçük Hint prenslikleri bir bir düşecekti.

KUMAŞLARI HİNTLİLER BEĞENMEDİ

Britanya 1803’te Pencap bölgesi hariç ülkenin hepsini sömürgeleştirdi. Pamuk üretimi oldukça kazançlı bir sektördü. Hindistan’ın verimli topraklarında ucuz iş gücüyle üretilen pamuklar gemilerle İngiltere’ye götürülüyor ve kumaş yapılıyordu.

Tekstil fabrikalarında üretilen bu kumaşların yine Hindistan’a pazarlanması planlanmıştı. Ancak bu girişim İngilizlerin büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına yol açtı. Çünkü Hintliler, İngiliz kumaşını beğenmiyor ve daha pahalı olduğu halde yerli ürünleri almayı tercih ediyorlardı. Ülkede bir türlü ithal kumaş kullanımı yaygınlaşmıyordu. Peki, ne yapmalıydı?

AÇ GÖZLÜ KAPİTALİZM

Şirket yönetimi çok caydırıcı bir yönteme başvurdu. El tezgâhlarında kumaş dokumalarını engellemek için Hintli çıkrıkçıların parmaklarını kestirdi. Düğüm atmalarını engellemek amacıyla özellikle de başparmakları kesilmişti. Eli ve kolu kesilenler de vardı

Bunlar üç beş kişi de değildi. Neredeyse 100 bin kişi bu caniliğe kurban gitmişti. Neticede Hint kumaşı birden ortadan yok oldu ve pazar tamamen İngiliz ürünlerine kaldı. Açgözlü kapitalizm yine kazanmıştı.

Işık Kardeşliği __

(Gündemde Hindistan in olduğu bu günlerde İngiltere devletinin Hindistan da uyguladığı ve çok bilinmeyen vahşetini paylaşmış olduk. Ne kadar acı bir anlamı ve geçmişi varmış bulunmaz Hint kumaşınin… Hindistan ve komşu ülkeleri arasında savaş çıkarmayı hedefleyen negatiflerin temsilcisi ve şeytani düzenin yılmaz savunuculugu yapan ingiltere hakkında yeni gelişmeler duyabiliriz. Yakında bu negatif eylemlerin bedelini ödeyecekler)( metafizik mesaj)

MİLLİ FİNANS DOSYASI : İŞ BANKASI ÇALIŞANLARINDAN DUYURU !!!


İŞ BANKASI ÇALIŞANLARINDAN DUYURU !!!

Biz iş Bankası Çalışanları olarak Erdoğan’ın İş Bankasındaki Atatürk’ün hisselerine el koyulması konusundaki bütün gerçeği biliyoruz. Bu gerçekleri ülkemin her ferdi de bilmeli.

TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ GERÇEKLERİ

‘’İş Bankasına karşı, ağzının suyunu akıtanlara ithaf olunur,,

Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz .!!!

-İş Bankası’nın % 40.12’si Banka çalışanlarına ait olan Munzam sandık vakfına aittir.

Ülkemizde ve dünyada bu büyüklükte , çalışanlarının ortak olduğu başka bir kuruluş yoktur.

YANİ İŞ BANKASININ PATRONU YOKTUR, DEĞİŞEBİLEN PROFESYONEL GENEL MÜDÜRLERİ VARDIR.

– İş Bankası’nın % 28.09’ u Bu Bankanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait olup, bu hisseleri de Atatürk adına Cumhuriyet Halk Partisi temsil etmekte, Temettü gelirlerini de Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bağışlamaktadır.

CHP iş bankasından 1 kuruş gelir alamamaktadır.

– İş Bankasının % 31.79 u da Halka açık hisselerdir. Yani borsadaki iş C, İş B , İş A gibi hisseler.

– İş Bankasının bugünkü piyasa değeri ; 25.700.569.000 TL (Yirmibeş milyar yediyüz milyon beşyüz altmışdokuzbin TL) Ülkesini Harami gibi soyup soğana çevirenlerin, soymaya yeni kaynaklar arayışına girmelerinden dolayı, CHP bahanesiyle saldırmalarının asıl altında yatan gerçek bu paradır.

– İş Bankasının Yönetim kurulu 11 kişiden oluşmaktadır, 7 üye bankanın kendi içinde bankanın çalışanlarından, ( Yani alaylı) oluşmakta, 4 üye de CHP li temsilcilerdir.

-İŞ BANKASINDA KARARLAR 6 ÜYENİN OYUYLA KABUL GÖRMEKTEDİR. Dolayısıyla CHP li üyeler isteselerde tek başlarına iş bankasında siyası karar alamazlar, ve banka buna müsaade etmez.

– İş Bankasındaki şu andaki CHP Temsilcileri ;

– Murat Karayalçın ; DPT de Uzman, Ankara Belediye Başkanlığı yapmış , SBF Mezunu Deneyimli siyasetçi.

– Müslim Sarı; Milletvekili Uzman Ekonomist.SBF Mezunu,

– Rahmi Aşkın Türeli ; Maliyeci , SBF mezunu , Ekonomist.

– Özcal Korkmaz ; İktisatçı, Hesap Uzmanı , Maliyeci

Bu temsilci sıfatlarını niye yazdım ; Salt İmam Hatip Okulu Mezunu diye bu görevlere atanmadıklarını anlatmak için, TÜBİTAK başkanlığında olduğu gibi.

– İş Bankası Tüm Çeklerinde ‘’ATATÜRK" logosunu kullanan tek bankadır.

Kaynak;

T.İş Bankası Çalışanları

SAHTE GIDA DOSYASI : İşte halkın sağlığıyla oynayan 74 gıda firması


İşte halkın sağlığıyla oynayan 74 gıda firması

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesi 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında süzme çiçek balı, alkollü ve alkolsüz içecekler, bitkisel yağ ve margarin, çikolata, et ve süt ürünlerinin yer aldığı ürünler ile firma ve üretim yerleri liste halinde paylaşıldı.

İŞTE O FİRMALAR

Bakanlığın paylaştığı taklit ve tağşiş ürün üreten firmalar şöyle:

"Güven Bar Restaurant-Ordu. Doruk Gıda İmalat ve Paketleme-Avcılar. Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. Adıyaman. MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar. Global Enerji İçecekleri -Beylikdüzü. Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece. Hünkar Bal – Çankaya. Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti./Selçuk-İzmir. Okan Gıda Üretim Pazarlama- Bayrampaşa/İstanbul. Agen Çay Pazarlama- Akçaabat/Trabzon. Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Sarıçam/Adana. Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Tekkeköy/Samsun. Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri- Beylikdüzü/İstanbul. Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Arsin/Trabzon. Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi-Tekkeköy-Samsun. Uğur Sertkaya Albatros Market – Denizli. Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Torbalı/İzmir. Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Orhangazi/Bursa. Seyyar Manav- Cesim Şen- Nazilli/Aydın. Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/Bursa) Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/Ankara) Alba Ticaret (Selendi/Manisa) Özışıl Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Efeler/ Ayrdın) E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Efeler/Aydın) Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ayvalık/Balıkesir) Yağmur Gıda -Bünyamin Saltık (Çanakkale) Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/Bursa) Yağmur Gıda -Bünyamin Saltık (Çanakkale) Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İzmir Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir. Mehmet Yasin Kuruçimen Bahçelievler/İstanbul. Sofram Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Çatalca/İstanbul. Göçmez Gıda-Engin Göçmez- Esenyurt/İstanbul.Tama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Talatpaşa Mah. Alakoç Sok. No:2/A Merkez Kağıthane/İSTANBUL. Medine Et ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti./Sahabiye Mah., Çiğdem Sok., No:1/A, Kocasinan/KAYSERİ. Kardeşler Lokantası (Kardeşler Pide-Döner)-Sedat PAMUKLU/Şeyhcui Mah., Kemal Nehrozoğlu Cad., No:62/A, Merkez/AMASYA. Altınyayla Kasabı-Ertuğrul ATALAY/Alsancak Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:55/A, Kocasinan/KAYSERİ. Dostlar Kasabı-Cemal ALKAN/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:3/2, Kocasinan/KAYSERİ. Dörtyol Şarküteri-Mustafa ÖZÇEKİÇ/Cumhuriyet Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., Elvan Apt., No:104/B, Kocasinan/KAYSERİ. Sönmez Kasabı-Mehmet SÖNMEZ/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:160, Kocasinan/KAYSERİ. Çizmeli Et ve Et Ürünleri Ür. Paz. İnş. Nak. Tarım ve Hayvancılık İth. İhr. Ltd. Şti./Yenipervane Mah., Atlas Cad., Altın Apt., No:9/A, Kocasinan/KAYSERİ.Eylül Pide ve Lahmacun SalonuAziz YURDUNUSEVEN/Bahçeleriçi Mah., Zübeyde Hanım Cad., No:30/3-C, Merkez/AMASYA. Tadım Kafeterya- Hüseyin SEKMEN/Liseler mah., Hükümet Cad., No:121/B, Ünye/ORDU. Ceylanlar İth. İhr. Et Gıda ve Hayv. Ür. San ve Tic. Ltd. Şti.- Ceylan Et/ Selahaddin Eyyubi Mah., Erzurum Kongre Cad., No:78, Esenyurt/İSTANBUL. Asil Et Gıda Hayvancılık Tic. Ltd. Şti./ Meydan Mah., 39022 Sk., No:4/A, Seyhan/ADANA. Akşehir Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./ İstasyon Mah., 6 Tisan Sk., No:10, Akşehir/Konya. Çorum Et-Sedat TÜR/ Yeni Hayat Mah., Yeni San. Sit., 5. Cad., No:21, Sungurlu/ÇORUM. Meşhur Köfteci Deli Mehmet’in Yeri-Oğuzhan COŞKUN/Karakeçili Mah., Azap Ahmet Sk., No:33, ÇORUM. Salih Sucukları-Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./Yeni Sanayi Sit., 7. Sk., No:22, Sungurlu/ÇORUM. Sun-Et Hayvancılık Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Yeni Sanayi Sitesi, 13. Blok, No:81, Sungurlu/ÇORUM. Veha Et Ürünleri-Hacer KEYVAN/Yeni Hayat Mah., Yeni Sanayi Sit., 1. Cad., No:190, Sungurlu/ÇORUM. Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA. Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA. Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA. Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA. Servet Et-Nevzat ERGİNDAĞ/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:14/A, Ümraniye/İSTANBUL. Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA. Hacı Usta Kebap ve Lahmacun SalonuMahmut AKARSU/Belediyeevleri Mah., 84081 Sokak, No:34/A, Çukurova/ADANA. Uludağlar Tar. Hay. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yani Mah. İncirlik Bulv. Büyük Toptancılar Çarşısı 2075 Sk. 5. Blok No:64 Sarıçam/ADANA. Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Fevzi TOPRAK Yıldırım Mah. Nur Sok. No:3/A Suruç/ŞANLIURFA. Dorak Gıda İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No: 18 Karatay/KONYA. Kayabey Süt ve Süt ÜrünleriFerat KAYMAKÇIOĞLU Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay /KONYA. Sütçü Murat Tur. Gıda Org. San. Tic. Ltd. Şti. Yeni Mah. Semt Sahil Cad. No:55 Edremit/VAN. Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Düden Mah. Hanımeli Sok. Altınova Kepez/ANTALYA. Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar – İzmir. Boyraz Yöresel Ürünler – Burak Boyraz Mahmutpaşa Mah. G.O.P Bulvarı No:267 TOKAT. Adapey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Hacıköy Mah. Hacılar Cad. No:44 Merkez Arifiye – Sakarya. Vip Ortadoğu Gıda Turz. İnş. Turz. İnş. Taah. İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. / İvedikköy Mah. 1468.Cad. 2265.Sok. No:10/A1-A2-A3-A4 Yenimahalle/ANKARA. Atraflar Tarım Hay. İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Hacıkadı Mah.Küçük Sanayi Sitesi C / Blok No:12 Perşembe Çaycuma /ZONGULDAK. Balat Yöresel Ürünler. Kırmızılar Tur. Tes. Tic. Ltd. Şti. Satıbeyler Mah. Atatürk Cad. No:122 Bakacakkadı Beldesi/ ZONGULDAK. KDZ Ereğli Osmanlı Süt Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belen Yeni Mah. 1 No lu San. Cad. D Blok No: 1 Ereğli /ZONGULDAK. Hafize Ana Köy ÜrünleriSerkan Erişoğlu Merkez Mah. Ankara Cad. No:66/A Bakacakkadı /ZONGULDAK. ŞİFA SÜT ÜRÜNLERİ-Şahin KOYUNCU Ata OSB Mah. Denizli Bulv.No:116/1 Efeler/AYDIN. Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar – İzmir. Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri San. Tic. Paz. Ltd. Şti. / İstasyon Mevkii No:11 Belevi Beldesi Selçuk – İzmir. Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Düden Mah. Hanımeli Sok. No:767 Altınova Kepez Antalya. Aktif Farma Kimya Ticaret Limited Şirketi Ümraniye/İSTANBUL. Naturals Bitkisel ÜrünlerRemzi DURAK/ Derince/KOCAELİ. Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ. Lokman Aktar Şifalı Bitkiler Gıda Takv. Akt. Bah. Bitk. Yağ Tic. Enver Polat Merkez/AFYON. Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN. Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa. Ötüken Ticaret – Sedat OMUZUBOZLU Etimesgut/ANKARA. Satış Yeri: Waden SağlıkVeysi DENLİ Artuklu/MARDİN. Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./ İzmit/KOCAELİ. Satış yeri: Bahar Bitkisel Mehmet ÇIRAK Konyaaltı/ANTALYA"

Odatv.com